Poutasi Luafutu
dit "Tasi"
Troisième ligne / 34 ans