Poutasi Luafutu
dit "Tasi"
Troisième ligne / 36 ans