Poutasi Luafutu
dit "Tasi"
Troisième ligne / 33 ans